දැට් යොදා ඉංග්‍රිසි වාක්‍ය තනන ආකාරය

click here to download this wallpaper elephant
click here to download this wallpaper elephant
That - අර/අරක
දුරක තිබෙන එක දෙයක් ගැන කතා කිරිම සදහා That පදය භාවිතා කරන අතර උපකාරක පදය Is වෙයි.
 1.  That + is + a/an + Adjective + Noun
 2. This + isn't + a/an + Adjective + Noun
 3. Is + that + a/an + Adjective + Noun
 4. Isn't that + a/an + Adjective + Noun
 • අරක රසවත් කෑමක් - That is a tasty food
 • අරක රසවත් කැමක්  නොවේ - That isn't a tasty food
 • අරක රසවත් කෑමක්ද? - Is that a tasty food
 • අරක රසවත් කෑමක් නොවේද? - Isn't that a tasty food
මෙන්න මේ ආකාරයට  ඔබ දන්නා Adjective + Noun එකතු කරමින් හැකි තරම් වාක්‍ය ගොඩනගන්න.මා දක්වා ඇති ආකාර 4ටම වාක්‍ය ගොඩනැගීමෙන් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වේගයෙන් වර්ධනය වනු ඇත.තවද ඇජෙක්ටිව් නැතිව උවද දැට් බාවිතා කර වාක්‍ය ගොඩනැගිමත් එය බාවිතා කිරිමත් කල හැක

 • That is an ant - අර කුබියෙක්
 • That isn't an ant - අර කූබියෙක් නොවේ
 • Is that an ant? - අර කූබියෙක් වේද ?
 • Isn't that an ant? - අර කූබියෙක් නොවේද ?
Hey buddy ! you can ad additional things or if you see any mistake , you can correct it on this lesson as a comment.We would like to thank you for visit,participate and edit our lessons - thank you http://kaddapolish.blogspot.com යලුවනේ අපි ඉදිරිපත් කරන පාඩම් වල යම් අත් වැරදිමක් ඇත්නම් සහ එම පාඩම් සදහා අමතර කොටස් එක් කිරිමේ හැකියාම ඔබට ඇත්නම් එය කරන්න ස්තුතියි

No comments: