The simple future tense

The simple future tense - ද සිම්පල් පියුච ටෙන්ස් - සරල අනාගත කාලය 
 ඒක වචන බහු වචන බේදයක් නොමැතිව අනාගතයේ (හෙට/අනිද්දා වැනි වචන සමගද අනාගතයේ දිනයක් හෝ වෙලාවක් ඉලක්ක කරගනිමින් ) සිදු කිරීමට හො සිදුවීමට අති දේවල් පිළිභදව අදහස් දැක්වීමට සරල අනාගත කාලය යොදාගනී
Positive                 :- Subject + will + Verb infinitive + Object
Negative                :- Subject + will not + Verb infinitive + Object
Positive Question   :- Will + Subject + Verb infinitive + Object
Negative Question :- Will not + Subject + Verb infinitive + Object

 1. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරාවි - They will play cricket
 2. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් නොකරාවි - They will not play cricket
 3. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරාවිද? - Will they play cricket
 4. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් නොකරාවිද? - Will not they play cricket
 1.  ජයසිංහ මෙහෙන් පිටත්වෙයි ලබන සිකුරාදා - Jayasinghe will leave here next friday
 2. මේනකා බනියි ඔයාට - Menaka will scold you.
 3. කව්රැහරි දකියි. මට බයයි - Somebody will see. I'm afraid.
 4. අම්මා එයි දැන් - Mother will come now.
 5. රීටා යයි ගෙදර දෙකට කලින් - Reeta will go home before 2 O' clock
 6. බලාගන බලාගන ඔයා වැටෙයි - Look out, Look out, you will fall
 7. මම එන්නෙ නැ මේ සති අන්තයෙ - I won't come this weekend.
 8. නාමල් බදින එකක් නැ ඔයාව. එයා ඔයාව මගඅරිවී - Namal won't marry you. He will shun you.
 9. මම ඔයාට සමාව දෙන්නෙම නැ - I won't forgive you.
 10. මම ඔයාට හාද්දක් දෙන්නෙම නැ - I won't give you a kiss.
 11.  සන්දමාලි කෝල් කරන එකක් නැ මෙයින් පසුව - Sandamali won't call here after.
 12. ශිරෝ එන එකක් නැ දැන් - Shiro won't come now.
 13. මම හෙට එන්නෙ නැ - I won't come tomorrow.
 14. ඔයා මාව මරයි. මට බැ ඔයත් එක්ක එන්න - You will kill me. I can't come with you.
 15. මම නවත්වන්නෙම නැ මේක - I won't stop this.
 • Will not (විල් නොට්) won't  (වොන්ට්) ලෙස කෙටි කර යොදා ගතහැකිය
I සමග Shall මෙන්ම් will ද යොදාගනි Shall යෙදීමෙන්  මෘදු අදහසක් දනවන අතර will යෙදීමෙන් අවධාරාත්මක බවන් ගැබ්වෙයි. I shall do that - මම ඒක කරන්නම්, මම ඒක කොහොම හරි කරන්නම් කියන අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාෂ කරන්න Shall වෙනුවට Will යොදාගතයුතුයි I will do that
 1. මම එන්නම් හෙට - I shall come tomorrow.
 2. මම එනව හෙට - I will come tomorrow.
 3. මම ඔයාට සල්ලි ටිකක් දෙන්නම් - I shall give you some money.
 4. මම ඔයාට සල්ලි ටිකක් දෙන්නම් - I will give you some money.
 5. මම මොනවා හරි කරන්නම් - I shall do something.
 6. මම මොනවා හරි කරන්නම් - I will do something.
 7. මම ටිකක් වේලාසනින් යන්නම් - I shall go little early.
 8. මම ටිකක් වේලාසනින් යන්නම් - I will go little early.
Hey buddy ! you can ad additional things or if you see any misstate, you can correct it on this lesson as a comment.We would like to thank you for visit,participate and edit our lessons - thank you http://kaddapolish.blogspot.com යලුවනේ අපි ඉදිරිපත් කරන පාඩම් වල යම් අත් වැරදිමක් ඇත්නම් සහ එම පාඩම් සදහා අමතර කොටස් එක් කිරිමේ හැකියාම ඔබට ඇත්නම් එය කරන්න ස්තුතියි

2 comments:

janaka said...

i like this program.

kadda polish said...

You are welcome dear janaka