ඉංග්‍රීසි හරි ලේසියි

 I        -    මම /මට
We      -     අපි
easy english
You    -       ඔයා  /උබ/ තෝ
You     -      ඔයාලා/ උබලා/ තොපි
They   -      ඔවුන් /එයාලා /ඒවා
She     -      ඇය/ එයා
He      -      ඔහු/ එයා
It       -       උ/ ඒක

මේ මොනවද අපි දන්න වචන නේද ඉතින් මේ වචන සමහ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යක් ගොඩ නගන්න අපි ක්‍රියා පද ටිකකුත් මතක් කරගමු

Want   -  අවශ්‍යයි/ ඕන
Like    - ආසයි / කැමති
Know -  දන්නවා

මෙන්න බලන්න ඉංග්‍රීසි හරි ලේසි

මට ඕන           -   I want
අපට ඕන         -   We want
ඔයාට ඕන       -   You want
ඔයාලට ඕන    -   You want
එයාලට ඕන    -   They want
මං කැමති        -    I like
අපි කැමති       -    We like
ඔයා කැමති     -    You like
ඔයාලා කැමති -    You like
එයාලා කැමති -    They like
මං දන්නව       -    I know
අපි දන්නව      -    We know
ඔයා දන්නව    -    You know
ඔයාලා දන්නව -   You know
එයාලා දන්නව  - They know

මේ බලන්න මේව අපි නොදන්න දේවල්ද  නැ දන්නව ඒත් අපි අමතක කරල ඉන්නව

Hey buddy ! you can ad additional things or if you see any misstate, you can correct it on this lesson as a comment.We would like to thank you for visit,participate and edit our lessons - thank you http://kaddapolish.blogspot.com යලුවනේ අපි ඉදිරිපත් කරන පාඩම් වල යම් අත් වැරදිමක් ඇත්නම් සහ එම පාඩම් සදහා අමතර කොටස් එක් කිරිමේ හැකියාම ඔබට ඇත්නම් එය කරන්න ස්තුතියි

No comments: