BE-වෙන්න

මට බෑ මෝඩ වෙන්න, මට බෑ ආත්මාර්ථකාමියෙක් වෙන්න, යනාදී ප්‍රකාශ වල වෙන්න යන අදහස ලබා ගනුයේ "Be" ක්‍රීයා පදයෙනි. "Be"ක්‍රියා පදයට පසුව නාම පදයක් හෝ විශේෂන පදයක් යොදා මෙම වාක්‍ය ගොඩනගනු ලබයි
 1. මට බෑ මෝඩ වෙන්න-I can't be foolish (අයි කාන්ට් බි පූලිෂ්)
 2. මට බෑ මෝඩයෙක් වෙන්න-I can't be a fool(අයි කාන්ට් බි අ පූල්)
 3. මට බෑ ආත්මාර්ථකාමි වෙන්න ඔයා වගේ-I can't be selfish like you(අයි කාන්ට් බි සෙල්පිශ් ලයික් යු)
 4. මට බෑ බොලද වෙන්න මට දැන් අවුරැදු හතලිස් පහයි-I can't be silly, now I'm 45(අයි කාන්ට් බි සිලි නවු අයිම් 45)
 5. මට බෑ නෝන්ජලයෙක් වෙන්න-I can't be a noodle(අයි කාන්ට් බි අ නූඩ්ල්)
 6. මට බෑ ශුද්ධ ආත්මයක් වෙන්න මම සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක්-I can't be a holy spirit, because I'm human(අයි කාන්ට් බි අ හොලි ස්පිරිට් බිකෝස් අයිම් හියුමන්)
 7. මට පුළුවන් ඔයාගේ ජිවිතේ කොටසක් වෙන්න-I can be a part of your like(අයි කැන් බි අ පාර්ට් ඔෆ් යුවර් ලයිෆ්)
 8. ඹයාට පුළුවන් මගේ ජිවිතයේ හොදම කොටස වෙන්න-You can be the best part of my life(යු කැන් බි ද බෙස්ට් පාර්ට් ඔෆ් මයි ලයිෆ්)
 9. ඔයාට පුළුවන් නපුරැ වෙන්න නමුත් මට බැ-You can be cruel but I can't(යු කැන් බි ක්රැවල් බට් අයි කාන්ට්)
 10. මිනිමිනිට බෑ අප්සෙට් වෙන්න මේ වෙලාවෙ-Minimini can't be upset at the moment(මිනිමිනි කාන්ට් බි අප්සෙට් ඇට් ද මෝමෙන්ට්)
 11. නිහාරට පුළුවන් මගෙ හොදම යාළුවා වෙන්න නමුත් ඔහුට බෑ මගේ පෙම්වතා වෙන්න-Nihara can be my best friend but he can't be my fiance (නිහාර කැන් බි මයි බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ් බට් හි කාන්ට් බි මයි ෆියෙන්ස්)
 12. මට දෙවියෙක් වෙන්න බැ නමුත් මට මනුස්සයෙක් වෙන්න පුලුවන්-I can't be a god but I can be a human(අයි කාන්ට් බි අ ගෝඩ් බට් අයි කැන් බි අ හියුමන්)
 13. විලාෂ්ට පුළුවන් මෘදු වෙන්න ඔහුගේ පවුල් ජීවිතයෙදි මීට වඩා-Vilash can be more gentle in his family life more than this(විශාල් කැන් බි මෝ ජෙන්ට්ල් ඉන් හිස් ෆැමිලි ලයිෆ් මෝ දෑන් දිස්)
 14. ඹයාට බෑ ආයෙමත් කෙල්ලෙක් වෙන්න-You can't be a girl again(යු කාන්ට් බි අ ගර්ල් අගේන්)
 15. අපිට පරක්කු වෙන්න බෑ මේක ඉතාම හදිසියි-We can't be late,this is so urgent(වී කාන්ට් බි ලේට් දිස් ඊස් සෝ අර්ජන්ට්)

Hey buddy ! you can ad additional things or if you see any mistake, you can correct it on this lesson as a comment.We would like to thank you for visit participate and edit our lessons - thank you http://goo.gl/Opv7j යලුවනේ අපි ඉදිරිපත් කරන පාඩම් වල යම් අත් වැරදිමක් ඇත්නම් සහ එම පාඩම් සදහා අමතර කොටස් එක් කිරිමේ හැකියාම ඔබට ඇත්නම් එය කරන්න ස්තුතියි

May Be (මේ බී) - මේ බී වාක්‍ය රටාව

 Page 01
වර්තමානයේ සිදුවෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් පිළිබදව අනුමානයෙන් කථා කරන විට,එනවා ඇති,යනවා ඇති,වැඩ ඇති යනාදී වශයෙන් අදහස් පළ කිරීමට මෙම බස්වහර යොදාගැනේ මෙහිදි may be ආධාරක පදයක් ලෙස යොදාගැනේ
Subject + May be + Verb + ing
 01.වාසනා නිදි ඇති දැන්
      Wasana may be sleeping now
02.පුෂ්පිකා වැඩ ඇති අද
    Pushpika may be working today
03.අම්ම එනව ඇති මග දැන්
English school class room
English school class room
    Mother may be coming on the way now
04.ඇය ලෑස්ති වෙනව ඇති
    She may be getting dressed
05.ඇය කරනව ඇති මොනව හරි
     She may be doing something
06.ස්වර්ණමාලි නානවා ඇති
    Swarnamali may be having a bath
07.චාරැ අඩනවා ඇති ඔයා ගැන හිත හිත
    charu may be crying thinking about you
08.පූජා ටී.වී බලනවා ඇති
    Puja may be watching TV

Those - අරවා

 Those - අරවා
download wallpapers
download wallpapers
දුර තියන ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කිරීම සදහා දෝස් යන පදය භාවිතා කරයි. මේ සමග are යන පදය උපකාරක පදය ලෙස යොදාගනී
 1. Those + are + Adjectives + Noun
 2. Those + aren't + Adjectives + Noun
 3. Are + those + Adjectives + Noun
 4. Aren't + those + Adjectives + Noun

Be Verbs am is are was were will be being been

Download wallpapers
Download wallpapers
Be verbs - බී පද  Present, Past, Future, Continuous, Perfect ලෙස කාල පහකට වෙන්කර දැක්විය හැක. ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් ලිවීමේදි හො අදහස් ප්‍රකාෂ කිරිමේදි අදාල කාලයට අනුව බී පදය තෝරාගත යුතුයි. තවද ඒක වචන බහු වචන බේදයක්ද තිබේ
 1.  Present - වර්තමාන කාලය අයත් වන බී පද වන්නේ - am, is, are
 2. Past - අතිත කාලය අයත් වන බි පද වන්නේ - was, were
 3. Future - අනාගත කාලය අයත් වන බි පද වන්නේ - will be
 4. Continuous - ප්‍රවර්තන කාලය අයත්වන බි පද වන්නේ - being
 5. Perfect - පූර්ව කාලය අයත්වන බී පද වන්නේ - been